Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.opschocianow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Barbara Dworczyńska , adres e-mail: kadry@opschocianow.pl , telefon: 76 8185 151 wew. 24.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek przy ulicy Odrodzenia 31 mam podjazd dla osób niepełnosprawnych. Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 nie mam podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak schodów w budynku przy ulicy Odrodzenia 31 (Budynek parterowy), Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 jest jedno poziomowy.

Dostosowanie parkingów

Budynek przy ulicy Odrodzenia 31 posiada miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 posiada miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe informacje

Aplikacja mobilna: brak

Deklaracja poprawy dostępności

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji: „Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.”

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2020 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Honorata Szulc
Ilość wyświetleń: 125
24 marca 2020 11:22 (Honorata Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 marca 2020 15:23 (Honorata Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 marca 2020 15:21 (Honorata Szulc) - Aktualizacja deklaracji dostępności.